မ်ႂသုင်မိူင်းတႆး 22ပုၵ်ႈ

1 ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉၼ်ႂးၼႃး – ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းေဢး
2 ၵေႃႉႁၵ်ႉပီးမ်ႂႇ – ၸႆၢးငိူၵ်ႈၶမ်း&ၼၢင်းမူဝ်ၶမ်းဢေး
3 ၶိူဝ်းမိူင်းလွႆ – ၸႆၢးႁၢၼ်လႅင်း
4 ၸိူဝ်းသူႁဵတ်းၼႆႉဢမ်ႇထုၵ်ႇ – ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းေဢး
5 တႃႇႁၵ်ႉၼၢင်းလႆႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း – ၸၢႆးလူင်ၶိူဝ်း
6 တႆးႁဝ်းၽၢတ်ႇမိူင်း – ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းဢေ
7 ပီႊမ်ႂႇတႆး – ၸႆၢးႁၢၼ်လႅင်း
8 ၾိင်ႈေငႈႄလႈပီႊမႂ်ႇ – ၸႆၢးၸိူင်ႁၢၼ်
9 မ်ႂႇသုင်ပီမ်ႂႇ – ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းေဢး
10 ယွင်ႈယေႃးၸဝ်ႈၶူးမေႃ – ၸႆၢးၸွမ်ဝူင်း
11 လမ်းဝူင်းၵူပ်ႉသွင် – ၼၢင်းၶမ်းၼွင်
12လွႆမိူင်းတႆးႁဵတ်းသၢၵ်ႈသေႇ-ၸႆၢးၸွမ်ၸိုၼ်ႈလႅင်း&ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၶိူဝ်း
13 လိူၼ်လႅင်းလႅင်းတႃပႅင်းယဵၼ်ႇယဵၼ် – မူဝ်မူဝ်ၶမ်းေဢး
14 ႁၵ်ႉလီႁူႉၶိုၼ်းတူဝ် – ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ
15 ၸွင်ႇပႃးႁဝ်းႁိုဝ် – တႅၼ်းၶိူဝ်း&ယိင်းမူဝ်ႁွမ်
16 တႃလႅင်းပၢင်ႇ – ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းဢေ&ၸႆၢးဢွင်ႇထီးၶမ်း
17 မွင်းတၢင်းပီႈေတမႃး – ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းဢေ
18 ယူႇမႃးယူႇ – ၸႆၢးဢွၼ်ႇၶိူဝ်း
19 လမ်းဝူင်းပီမႂ်ႇတႆး – ၸႆၢးဢွင်ႇသႃႇ&ၸႆၢးၶုၼ်သူၺ်ႇလႃႉ
20 ဝၼ်းတႆး – ၼၢင်းမွၵ်ႇတၢင်မႂ်ႇ&ၸၢႆးဢူး
21 သၢမ်ၶၢဝ်းမိူင်းလွႆ – ဢူးလၢႆး (ပႅမ်းလူင်)
22 ႁဝ်းလီထိင်းသိမ်းၾိင်ႈထုင်းႁဝ်း – ယိင်းၶမ်းမႆႇ

မ်ႂသုင်မိူင်းတႆး 22ပုၵ်ႈ


发布日期:
分类:资讯

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。