ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇထွမ်ႇသႅပ်ႉဢွၼ်ႇ 13ပုၵ်ႈ

1.ၵုင်ႇမုၼ်ၸဝ်ႈသွင်ပႃး
2.ၸႃႉႁူမ်ႈၶီလီႁူမ်ႈသိူဝ်း-သႅပ်ႉဢွၼ်ႇ&ၼၢင်းၸၢမ်ႁွမ်
3.တိုၵ်ႉႁၵ်ႉမႂ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ
4.တၢင်းႁၵ်ႉဢွၼ်ႇႁဝ်းသွင်-သႅပ်ႉဢွၼ်ႇ&ၼၢင်းႁွမ်သႂ်
5.ၾိင်ႈငႄႈလႄႈပီမႂ်ႇ-သႅပ်ႉဢွၼ်ႇ&ၼၢင်းႁွမ်သႂ်
6.မုင်ႈမွင်းဝၼ်းမိူင်းတေလီ
7.ယွၼ်းသင်ထိုင်သၢဝ်တႆး
8.ယွၼ်ႉသင်
9.ယွၼ်ႉႁၵ်ႉ
10.ယႃႇၸႂ်လဵၵ်ႉသင်
11.ယႃႇသူၼ်းၶိုၼ်းမုၵ်ႉၾႆးၵဝ်ႇ
12.သင်ႁၵ်ႉၶဝ်ယႃႉႁၵ်ႉႁဝ်း
13.ႁႅင်းၸႂ်ပၢႆးမွၼ်း

ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇထွမ်ႇသႅပ်ႉဢွၼ်ႇ 13ပုၵ်ႈ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。